Právní upozornění

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Tento email slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy, dohody či jakéhokoliv ujednání. Informujeme adresáta tohoto emailu, že předložení závazného návrhu na uzavření smlouvy či její uzavření podléhá vnitřnímu schvalovacímu procesu společnosti MUSOFT.CZ a předložení závazné nabídky či uzavření smlouvy je možné až po takovém interním schválení. Vylučujeme přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou a ustanovení § 1740 odstavec 3) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), se na jednání o uzavření jakékoliv smlouvy, jejíž stranou je společnost MUSOFT.CZ, nepoužije. Jakákoliv odpověď na návrh na uzavření smlouvy (nabídku) s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky).  MUSOFT.CZ má právo kdykoliv ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu, a to v kterékoli fázi jednání o uzavření smlouvy; ustanovení § 1728 odstavec 1) a § 1729 občanského zákoníku se na jednání o uzavření smlouvy nepoužije. Jakoukoliv smlouvu, dohodu či ujednání je možné uzavřít pouze v písemné formě a MUSOFT.CZ vylučuje uzavření jakékoliv smlouvy, dohody či ujednání v jiné než písemné formě.

V rámci naší korespondence dochází ke zpracování osobních údajů, které je v souladu s GDPR. Bližší informace na naleznete zde.